antičestica


antičestica
f phis anti-particle
* * *
• antiparticle

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • antičestica — antičèstica ž DEFINICIJA fiz. čestica koja je par nekoj drugoj čestici identične mase i spina, ali ima kvantne brojeve poput naboja (Q), barionskog broja (B), izospina (I3) itd. jednakog iznosa i suprotnog predznaka; ako su ti kvantni brojevi… …   Hrvatski jezični portal

 • pozitron — pȍzitrōn m DEFINICIJA fiz. elementarna čestica, antičestica elektronu, nosilac pozitivnog elementarnog električnog naboja ETIMOLOGIJA v. pozi (tivan)}} + v. {{(elek)tron …   Hrvatski jezični portal

 • pozitronij — pòzitrōnīj (pozitrȏnīj) m DEFINICIJA fiz. sustav sastavljen od jednog elektrona i jednog pozitrona, kako su elektron i pozitron čestica i antičestica pozitronij je nestabilan (dolazi do anihilacije čestice i antičestice), vrijeme poluživota… …   Hrvatski jezični portal

 • graviton — gràviton m DEFINICIJA fiz. hipotetska elementarna čestica, kvant gravitacijskog polja i stoga je to baždarni bozon (i sam je svoja antičestica, nema naboja, ima masu mirovanja nula i spin 2) ETIMOLOGIJA lat. gravi (tas): težina + on …   Hrvatski jezični portal

 • antiproton — antipròtōn m <G antiprotóna> DEFINICIJA fiz. antičestica protonu od kojega se razlikuje suprotnim predznakom naboja ETIMOLOGIJA anti + v. proton …   Hrvatski jezični portal

 • antimion — antimìōn m <G antimióna> DEFINICIJA fiz. antičestica mionu ETIMOLOGIJA anti + v. mion …   Hrvatski jezični portal

 • antineutron — antineùtrōn m <G antineutróna> DEFINICIJA fiz. elementarna čestica bez naboja, antičestica neutronu ETIMOLOGIJA anti + v. neutron …   Hrvatski jezični portal

 • antineutrino — antineutríno m DEFINICIJA fiz. elementarna čestica bez naboja, antičestica neutrinu ETIMOLOGIJA anti + v. neutrino …   Hrvatski jezični portal

 • antilepton — antilèptōn m <G antileptóna> DEFINICIJA fiz. antičestica leptonu: uključuje pozitron, antimion, antitauon i tri pripadna antineutrina ETIMOLOGIJA anti + v. lepton …   Hrvatski jezični portal

 • antimaterija — antimàtērija ž DEFINICIJA fiz. materija sastavljena od antičestica; protutvar ETIMOLOGIJA anti + v. materija …   Hrvatski jezični portal

 • antikvark — ȁntikvark m DEFINICIJA fiz. antičestica kvarku ETIMOLOGIJA anti + v. kvark …   Hrvatski jezični portal